อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563

สกศ.หนุนอาชีวะผลิตแรงงานหลังโควิดคลี่คลาย

สภาการศึกษา ให้ความสำคัญอาชีวะ หนุนเป็นหลักผลิตกำลังคนรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจหลังวิกฤติโควิด อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.50 น.

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจเพื่อการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่ยังค้างอยู่ โดยมีเป้าหมายคือ การปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 ด้วย ที่สำคัญได้มีการหารือถึงการปรับแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาช่วงสถานการณ์โควิด19 เพื่อให้เป็นหลักในการพัฒนาแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย์ ในรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจหรือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

“เพราะเชื่อว่าหายหลังสถานการโควิด 19 คลี่คลาย น่าจะมีการย้ายฐานการลงทุน และจะมีการเกิดธุรกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะเรื่องของสาธารณสุข ดังนั้นการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นอกจากสถานบันอุดมศึกษาจะเป็นหลักสำคัญแล้ว การอาชีวศึกษาก็ต้องเป็นหลักสำคัญในการเพิ่มบุคลากรเหล่านี้ด้วย”รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พูดถึงการวางระบบข้อมูลบิ๊กดาตา และ ระบบดิจิทัลต่าง ๆ รวมถึงการสร้างการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความเข้มข้นและมีความพร้อมในการเลื่อนระดับด้วย  
ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง ยังคงโครงสร้างของกิจกรรมหลัก 7 เรื่องไว้ ได้แก่ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ  การปฏิรูประบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต การคัดกรอง การพัฒนาและการบริหารงานบุคคล ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูประบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  อย่างไรก็ตามที่ประชุมได้มีการปรับกิจกรรมย่อยบางส่วนโดยมีทั้งปรับลดในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วและมีการเพิ่มบางกิจกรรมเพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งหมดก็ยังไม่เป็นที่สิ้นสุดยังต้องมีการประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยจะเร่งให้เสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ เพื่อนำเสนอสภาการศึกษาในวันที่ 25 ก.ย.ต่อไป 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 49