อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 23 กันยายน 2563

แนะพระธรรมทูตยึด "พลธรรม 5 " ทำงานพื้นที่โควิด 

"สมเด็จพระมหาธีราจารย์" แนะพระธรรมทูตยึด “พลธรรม 5 “ ทำงานพื้นที่โควิด  พุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 15.31 น.

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.สมเด็จพระมหาธีราจารย์  (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)  เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มีคติธรรมถวายกำลังใจแก่ พระธรรมทูต พุทธศาสนิกชน และผู้ประสบความลำบากในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างกว้างขวางในประเทศต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต การดำเนินชีวิตและการประกอบสัมมาชีพของพุทธศาสนิกชน ก่อให้เกิดความลำบากในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ต้องปรับรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ กิจวัตร และการดำรงชีวิตตามวิถีปกติใหม่ พระธรรมทูตนั้น เป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานไว้ให้แก่ชาวพุทธ ได้มอบหน้าที่อันสำคัญ คือการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ เป็นเครื่องหล่อหลอมความสามัคคี แนวทางดำเนินชีวิต บ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เป็นศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของพุทธบริษัท เพื่อประโยชนสุข เพื่อสันติ และเพื่อเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติโดยแท้
               
สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวต่อไปว่า  เมื่อมีภัยอันตราย โรคระบาดเกิดขึ้นแก่พุทธบริษัทและมนุษยชาติ เราควรร่วมกันเจริญพลธรรม 5 กล่าวคือ ศรัทธา ความเพียร สติ สมาธิ และปัญญา เป็นหลักปฏิบัติเพื่อควบคุมพลังที่มีอยู่แล้ว ให้อยู่ในกรอบและเกิดความปลอดภัย และใช้พลังไปในทางที่เป็นประโยชน์ ประกอบความเพียรให้ต่อเนื่อง ค่อยเป็นค่อยไป มิใช่หักโหมหรือถาโถมให้สำเร็จ มีความแน่วแน่ไม่หวั่นไหว ไม่ท้อแท้ถดถอย เป็นเหตุให้งานที่เพียรพยามอยู่ดำเนินไปได้เรื่อยๆ ไม่หยุดชะงัก มีความฉลาดรอบรู้ รอบคอบ พินิจพิจารณาถี่ถ้วนทั้งมุมดีมุมเสีย พลธรรมทั้ง 5 ประการนี้ จักเป็นเหตุให้พระธรรมทูตและพุทธบริษัท สามารถปฏิบัติศาสนกิจและดำรงชีวิตได้ด้วยความสุขสวัสดี พร้อมทั้งจะสามารถเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่กัน

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55