อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

จ่อชง 5 อนุบัญญัติบอร์ดพระปริยัติธรรม 17 ส.ค.นี้  

ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา เผย เตรียมชง 5 อนุบัญญัติบอร์ดพระปริยัติธรรม 17 ส.ค.นี้   พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 14.33 น.

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.นายสิทธา มูลหงษ์ ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2563  ที่ห้องประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส โดยมีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติฯ เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบ 1.ร่างข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม 2.ร่างประกาศแม่กองบาสีสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง 3. ร่างประกาศแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง 4 ร่างประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ5. ร่างประกาศประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เรื่อง หน้าที่และอำนาจของส่วนงานในศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ โดยหลังจากนี้จะเตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ คือคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรฯ กรรมการมส.เป็นประธาน ในวันที่ 17 ส.ค. เพื่อพิจารณาประกาศใช้ต่อไป 

นายสิทธา กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ในระหว่างการประชุม ยังได้มีการรายงานถึงเรื่องการจัดทำแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์ ซึ่งมส.ได้เห็นชอบตามที่พระพรหมบัณฑิต ได้เสนอในที่ประชุมมส. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. เนื่องจากก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 พ.ค. สมเด็จพระวันรัต ได้ลงนามในข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งมีข้อกำหนดว่าให้มีผลบังคับใช้ใน 180 วัน นับแต่ประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์ ทำให้ต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะมีผลบังคับใช้ พระพรหมบัณฑิตจึงเสนอแนวทางที่คล้ายกับราชกิจจานุเบกษา คือมีแถลงการณ์คณะสงฆ์ฉบับออนไลน์ แต่ต้องมีข้อกำหนดว่าให้อยู่ในเว็บไซต์ของพศ. งานของคณะสงฆ์จะได้ประกาศในฉบับออนไลน์ ส่วนฉบับพิมพ์ก็จะออกมาภายหลังต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 70