อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 8 ธันวาคม 2564

"วีระ" ถกติดตามการศึกษาปีงบ63

ผู้ตรวจราชการศธ.ลงพื้นที่ภาคใต้ ถกติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนโครงการต่างๆปีงบ 63 พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 17.23 น.

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. โรงแรมญันนะตีย์ จ.สงขลา ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผลและชี้แจงแนวทางการติดตามการดำเนินงาน การประเมินผล และระบบการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ว่า การประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และระบบการติดตามการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำมาวิเคราะห์โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปฏิทินการดำเนินงาน สำหรับเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมวางแผนการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเร่งให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาในชายแดนใต้โดยเร็วที่สุด

ดร.วีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะมีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผล และระบบการติดตามการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ สังเคราะห์ การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานผล ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 65