อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

สร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC Coding ปั้นเด็กคิดเป็น

กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายการศึกษาเด็กไทย สร้างชุมชนการเรียนรู้ PLC Coding ศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.

กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบายการศึกษาเด็กไทยต้องเรียน "Coding” เน้นปฏิรูปไปที่ผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นในยุคดิจิทัล การเรียนการสอนโค้ดดิ้งสามารถทำได้หลากหลาย ทั้งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ Plugged และ Unplugged Coding โดยครูผู้สอนจะร่วมออกแบบโจทย์ให้นักเรียนช่วยคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์นวัตกรรม สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0“ ความกลัวของครู ”
การปรับเปลี่ยนสู่การสอนโค้ดดิ้ง คุณครูหลายท่านอาจเข้าใจว่าการสอนโค้ดดิ้งในวิชาวิทยาการคำนวณเป็นเพียงเรื่องของคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่โค้ดดิ้งเป็นเรื่องของทุกกลุ่มสาระที่บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน แต่ “ความกลัวของครู” อาจทำให้ขาดองค์ความรู้ที่จะสอน ทักษะถ่ายทอดได้อย่างตรงประเด็น หรือเครื่องมือ ที่ทำให้การเรียนรู้ด้านนี้เป็นเรื่องที่สนุกและจับต้องได้ บูรณาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและศาสตร์อื่น ๆโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง เริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้สัมผัส ได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุข สนุกกับการสร้างผลงานจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ขยายผลแนวคิดของวิทยาการคำนวณไปสู่ระดับช่วงชั้นปฐมวัยและคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยกระบวนการ PLC Coding (Professional Learning Community Coding) สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้โค้ดดิ้งแบบโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง เพื่อส่งเสริมให้คุณครูได้นำเอาหลักการนี้ไปบูรณาการการจัดเรียนการสอนของตนเอง พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนให้มีความเจริญงอกงามด้านความคิดและจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น