อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

วิชาแห่งอนาคตเทรนด์ศตวรรษใหม่ (CODING)

กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่นักเรียนต้องเรียน เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 จันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.


ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นในหลาย ๆ มิติ จากเดิมเด็กไทยได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ โดยอยู่ในฐานะผู้ใช้ แต่เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศอย่างเป็นทางการให้ Coding เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียน เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาใหม่ที่จะใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในอนาคต สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ

ที่วางเป้าหมายให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 3 ด้าน 1. ผู้เรียนรู้ เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ 3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อสันติสุข เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข  รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่สมรรถนะ ที่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 คือประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ

โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนต้นแบบโค้ดดิ้ง ที่มีการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยกิจกรรมที่มีความหลากหลาย โดยโรงเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง อาทิ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การให้ผู้เรียนให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงผ่าน Kid Bright ที่เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว(Embedded Board) ขนาดเล็ก การแข่งขันหุ่นยนต์เดินตามเส้น โครงงานการตอบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีดิจิทัลและ Coding  การจัดค่ายวิชาการ Open House  รวมถึงการฝึกเด็กให้เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนในเครือข่าย และมีผู้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการกำหนดสถานการณ์ให้เด็กได้คิดสร้างสรรค์ทำให้เด็กกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเป็นผู้เขียนโปรแกรม ไม่ใช่เพียงผู้ใช้งานเท่านั้น เด็กได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล เกิดทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สามารถพัฒนาสู่ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมได้เมื่อ “ Coding ”  เป็นวิชาแห่งโลกอนาคต จึงเป็นเทร็นด์ที่ได้รับความสนใจและจำเป็น แต่การสอนโค้ดดิ้งไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กทุกคนที่เรียนต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ แต่ต้องการให้เด็กเกิดทักษะการคิดที่เป็นขั้นตอน มีตรรกะ สามารถทำความเข้าใจกับปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กในศตวรรษใหม่  “ทันโลก ทันสมัย แข่งขันได้ในเวทีโลก ”   

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    52%
  • ไม่เห็นด้วย
    48%

บอกต่อ : 59