อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิด 12 วิชาเอก ช่วยเด็กค้นหาตัวเอง

รร.อัสสัมชัญสมุทรปราการ ปรับแผนการเรียน เปิด 12 วิชาเอกสอดคล้องกับคณะในมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ ช่วยนักเรียนค้นหาตัวเอง เลือกคณะที่ใช่ ตอบโจทย์อาชีพ เสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 17.43 น.

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้มีการเปิดแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียกว่า GEMS Project (Generation of Excellent Multidisciplinary Skills) โดยริเริ่มแผนดังกล่าวในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกเรียนใน 12 วิชาเอก ได้แก่  วิชาเอกวิทยาการกีฬาและนันทนาการ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกพื้นฐานวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์  วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บริหาร เจ้าของธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และบัญชี)  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วิชาเอกภาษาจีน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น วิชาเอกนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ และวิชาเอกดุริยางคศิลป์สากลและศิลปะการแสดง  ที่มีความสอดคล้องกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวว่า โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ อีกทั้งเด็กตอนนี้ พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลาย มีความสนใจ ความถนัดแตกต่างกัน ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนได้จัดทำแผนการเรียนใหม่ โดยมีรายวิชาเชื่อมโยงกับคณะในมหาวิทยาลัย 

 "เด็กสมัยนี้เก่ง เขารู้ว่าจะเรียนอะไรอยากเป็นอะไร แต่เขาอาจมองภาพของการเรียนรู้จริงๆ ไม่ออก บทบาทหน้าที่โรงเรียนจึงไม่ใช่เพียงการให้ความรู้เท่านั้น แต่ต้องช่วยให้พวกเขา ค้นหาตัวเองให้เจอว่าอนาคตอยากประกอบอาชีพอะไร และอาชีพเหล่านี้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานประเทศหรือไม่ แผนการเรียนดังกล่าวใช้เวลากว่า 1  ปีในการจัดทำขึ้น โดยรับฟังความคิดเห็นนักเรียนเป็นหลัก ซึ่งตอนแรกเด็กเสนอมา 23 วิชาเอก โรงเรียนได้จัดกลุ่มเหลือเพียง 12 วิชาเอกตามความต้องการของนักเรียน หลังจากนั้นได้นำเสนอไปยังผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียนผู้บริหาร และคุณครู เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่วมด้วย" ภราดา ดร.พิสูตร กล่าว


 
นอกจาก 12 วิชาเอก จะเป็นไปตามความต้องการของนักเรียนแล้ว ทางคณะจัดทำแผนการเรียน ม.ปลายได้มีการนำข้อมูลแนวโน้มความต้องการกำลังคนในอนาคต สาขาวิชาเปิดใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อาชีพที่จะได้รับความนิยม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน แผนยุทธศาสตร์การศึกษาชาติ 20 ปี และข้อมูลอื่นๆมาประกอบ
 
ผอ.โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวต่อว่า โรงเรียนพยายามหาทางแนวทางตอบสนองการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนต้องวิ่งนำ ไม่ใช่วิ่งตาม การจัดการศึกษาต้องทำให้เด็กมีความรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง และต้องพัฒนารายวิชาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อเป็นสะพานส่งเด็กไปสู่มหาวิทยาลัย โลกของการทำงานได้ 

"รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน นักเรียนระดับม.4 สามารถเลือกเรียนวิชาเอกได้ 1 วิชา และเมื่อเลือกเรียนแล้วรู้สึกไม่ชอบ ไม่ใช่ก็สามารถเลือกเรียนวิชาเอกใหม่ได้ รวมถึงการเรียนจะไม่ได้เป็นการยืนสอนหน้าชั้น แต่เน้นการปฏิบัติจริง มีการอบรมครู เพิ่มเติมองค์ความรู้ให้แก่ครู และมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเข้ามาร่วมสอน ให้คำแนะนำแก่เด็ก ทำให้พวกเขาเห็นภาพการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย และเส้นทางอาชีพของพวกเขาในอนาคต" ภราดาดร.พิสูตร  กล่าว
 
กิจกรรม G-LTC (Gems Learner’s Transforming Courses) Open house 2020 ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-18 ก.ย.ที่ผ่านมา เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จัก 12 รายวิชาเอกและได้รับประสบการณ์จริงๆ จากผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพเหล่านี้ 

ภราดา ดร.พิสูตร  กล่าวต่อไปว่า ก่อนจะมีการจัดทำแผนการเรียน 12 วิชาเอกนี้ โรงเรียนได้ให้เด็กทำแบบประเมินตนเองอยู่แล้ว เพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าตนเองถนัดหรือสนใจอะไร แต่การได้เรียนในคณะเหล่านี้จะช่วยให้เขาเห็นตนเองชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองได้รู้ถึงความต้องการของลูก กับความต้องการของตนเองว่าไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และโรงเรียนยังได้ทำหน้าประสานสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง 

ผลสำรวจนักเรียนที่เรียนในแผนดังกล่าว พบว่า 93% รู้สึกพึงพอใจที่โรงเรียนเปิด12 วิชาเอก ภราดา ดร.พิสูตร กล่าวอีกว่า อยากจะฝากถึงผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตัดสินใจอนาคตเด็ก อยากให้รับฟังความคิดเห็นของเป็นส่วนสำคัญ ให้เขาได้ตัดสินใจ เลือกด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครอง โรงเรียนคอยดู คอยประคอง ในสิ่งที่เขาเลือก 

ผศ.ดร.ลักคณา วรศิลป์ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเรียนและอาชีพ กล่าวโดยภาพรวมเด็กไทยกลุ่มใหญ่จะใช้วิธีสอบได้คณะอะไรก็เรียนคณะนั้น โดยที่เขาไม่รู้ว่าตนเองชอบ สนใจ หรือถนัดอะไร ดังนั้น แผนการเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือก 12 รายวิชาเอก ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์สิ่งที่ประเทศไทยต้องการ พวกเขาได้ทดลองการเรียนในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งหากหลายโรงเรียนได้นำแผนการเรียนในรูปแบบดังกล่าว เชื่อว่าจะทำให้เด็กประสบความสำเร็จ และมีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้น 

ตัวแทนจากนักเรียนชั้น ม.4 นายเรียวไผ่ จูปราง เลือกวิชาเอกสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และน.ส.พิชญา อรุณรัตน์  เลือกวิชาเอกนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ช่วยกันเล่าว่า รู้สึกดีใจมากที่ทางโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียน 12 วิชาเอก ซึ่งเป็นรายวิชาที่มีความสอดคล้องกับการเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นเสมือนการจำลองชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่พวกเรา ทำให้พวกเราได้ค้นพบตัวเอง รู้จักตัวเองมากขึ้น อยากฝากให้โรงเรียนอื่นๆ มีการเปิดรายวิชาที่สอดคล้องกับคณะในมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้ช่วยให้เด็กมีมุมมอง ประสบการณ์ เห็นเส้นทางการเรียน เส้นทางอาชีพของตนเอง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 57