อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

"พลังยุวพุทธอาสา" เฝ้าระวัง-ป้องกันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา 

"พระมหาประกาศิต" ผุดโครงการ “พลังยุวพุทธอาสา” เฝ้าระวัง-ป้องกันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา  พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.29 น.

เมื่อวันที่ 24  ก.ย.พระมหาประกาศิต  สิริเมโธ นักวิจัยประจำโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการฯได้จัดกิจกรรม “พลังยุวพุทธอาสา.....รู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา” สร้างเยาวชนนักสื่อสารสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน ป้องกันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา โดยขณะนี้อยู่ในการดำเนินงานระยะที่ 2 ขยายผลกิจกรรมสานพลังเยาวชน สร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าสื่อชวนเชื่อตามหลักพระพุทธศาสนา โดยร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 และสถานศึกษา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังยุวพุทธอาสา.....รู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้รู้เท่าทันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา และเป็นพลังเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันสื่อชวนเชื่อทางศาสนา พระมหาประกาศิต กล่าวต่อไปว่า กำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ คือ 1.ศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา จ.นครปฐม ได้จัดกิจกรรมไปแล้วที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา 2.ศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อฯ จ.ตรัง กำหนดจัดกิจกรรมที่ร.ร.มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ วันที่ 26 ก.ย. 3.ศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อฯ จ.นครสวรรค์ กำหนดจัดกิจกรรมที่วิทยาเขตนครสวรรค์ มจร วันที่ 6 ต.ค. 4.ศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อฯ จ.นครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรม ที่วิทยาเขตนครราชสีมา มจร ในวันที่ 9 ต.ค. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 55