อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

มจร วิจัยพัฒนา "พระวินยาธิการ" เชิงพุทธบูรณาการ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิจัยพัฒนา “พระวินยาธิการ” เชิงพุทธบูรณาการ   ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 12.27 น.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการจ.ปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวให้โอวาท ว่า พระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ ต้องมีกัลยาณมิตรธรรม ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติของกัลยาณมิตร 7 ประการ ได้แก่ 1.ปิโย น่ารัก 2.ครุ หนักแน่น น่าเคารพ 3.ภาวนีโย หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม 4.วตฺตา  รู้จักพูด 5.วจนกฺขโม อดทนต่อถ้อยคำ พร้อมรับฟังและให้คำปรึกษา 6.คมฺภีรญฺจ กถํ กตฺตา สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากให้เข้าใจได้ง่าย 7.โน จฏฐาเน นิโยชเย ไม่แนะนำในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย ส่วนวิสัยทัศน์ของพระวินยาธิการ 4 ประการ คือ วิชายอด จรณะเยี่ยม เปี่ยมด้วยกรุณา และรักษาศรัทธาของสาธุชน ทั้งหมดนี้จะช่วยให้พระวินยาธิการทุกรูปทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ด้าน พระมหานพพร ปุญฺญชโย รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ จ.ปทุมธานี เชิงพุทธบูรณาการ จัดขึ้นโดยนิสิตปริญญาเอกหลักสูตรสันติศึกษา มจร ซึ่งผ่านการรับรองรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของพระวินยาธิการ และเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ ซึ่งเป็นการพัฒนาตามศาสตร์ร่วมสมัยภายใต้หลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 61