อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

มจร วัดไร่ขิง พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ "ธรรมศึกษา"    

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ "ธรรมศึกษา"     อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 16.11 น.

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.พระมหาสาทร บุญชูยะ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า  ตามที่ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)  เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2557 ได้รับทราบการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 นั้น จากการศึกษาสภาพการศึกษาธรรมศึกษาในปัจจุบัน พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ เช่น ให้ท่องจำ เป็นต้น ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย อีกทั้งผู้เรียนยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาธรรมะ เห็นว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจ อีกทั้งผู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่น่าสนใจ แม้ว่าผู้สอนจะมีความรู้ดีและมีความตั้งใจในการสอนแต่ถ้าผู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการสอนก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย ขาดการพัฒนาแบบเรียนการผลิตตำราเสริม หรือคู่มือประกอบการเรียน หนังสือ ตำรา เอกสาร แบบเรียน ใช้ภาษาที่ยากต่อการทำความเข้าใจของผู้เรียน เนื้อหาสาระไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวุฒิภาวะของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ ครูผู้สอนใช้วิธีบรรยายทำให้เบื่อง่าย  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้เรียน ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมในการคิดและพัฒนาตนเอง

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า  ดังนั้นจึงเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิชาธรรมวิภาคสำหรับนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โดยมีพระเจริญพงษ์ วิชัย เป็นหัวหน้าโครงการฯ ด้วยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ยึดแนวคิดการสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนสำเร็จรูป หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น กำหนดเริ่มดำเนินการโครงการทดลองใช้ห้องเรียนออนไลน์ต้นปี 2564 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นโรงเรียนนำร่อง และคาดว่าจะนำห้องเรียนออนไลน์ไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ แจกจ่ายให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์ฟรีต่อไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55