อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

"วรัท" มอบ 12 ภารกิจเร่งด่วนขับเคลื่อนงาน กศน. 

เลขาธิการกศน. มอบ 12 ภารกิจเร่งด่วนขับเคลื่อนงาน กศน.  โดยทุกภารกิจทุกคนต้องดำเนินงานให้เกิดผลงานที่สามารถจับต้องได้ จันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.27 น.

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า ในการประชุมมอบนโยบาย และภารกิจเร่งด่วน ของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอ จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรงทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ที่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ตนได้มอบภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมีทั้งสิ้น 12 ภารกิจ ซึ่งทุกภารกิจทุกคนต้องดำเนินงานให้เกิดผลงานที่สามารถจับต้องได้ ตามค่านิยมหลัก (Core value) “คนสำราญ งานสำเร็จ”   

เลขาธิการ กศน. กล่าวต่อไปว่า สำหรับภารกิจที่สำคัญประกอบด้วย 1.น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม เพื่อความกินดีอยู่ดี มีงานทำ เช่น โคกหนองนาโมเดล , คลองสวยน้ำใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) ,จิตอาสาพัฒนาชุมชน 2. ปรับโครงสร้างการบริหารและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เร่งการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งที่มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์บทบาทภารกิจ และอัตรากำลังของสำนักงาน กศน. และหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วย 3.เร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...ให้สำเร็จ 4.พัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทสภาวะปัจจุบันและความต้องการของผู้เรียน Credit Bank System / E-exam รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อสร้างคนดี มีระเบียบวินัย และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 5.พัฒนา Bigdata ของ กศน. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันที มีข้อมูลและสารสนเทศ กศน.ที่ทันสมัย จะปรากฏบนหน้าจอมือถือทันที เมื่อคุณต้องการ รวมทั้งการสื่อสารและประชาสัมพันธ์งานของ กศน.ต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตีฆ้องร้องป่าวข่าวชาว กศน. 

ดร.วรัท กล่าวอีกว่า 6.พัฒนาระบบ Online Learning ONIE Digital Learning Platform รองรับ DEEP และ Digital Science Museum ,ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ในทุกกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 7.ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล Digital Literacy ให้กับบุคลากร กศน. ทุกระดับ และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม 8.ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ Re-Skill Up-Skill และออกใบรับรองความรู้ความสามารถ 9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนในการฝึกอาชีพและส่งเสริมการตลาด เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์/สินค้า กศน. ขยายช่องทางการจำหน่าย 10.ซ่อมแซม ฟื้นฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานทุกแห่ง และแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง ให้สะอาด ปลอดภัย พร้อมให้บริการด้วยมิตรไมตรีในรูปแบบ กศน.งามตา ประชาชื่นใจ 11.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของชาว กศน. อาทิ กศน.เกมส์ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องชาว กศน. และ12.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ทีม กศน. ทีมกระทรวงศึกษาธิการ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 59