อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

ทปอ.กังวลทีแคสปี64 เด็กสมัครลดลง

‘สุชัชวีร์’ เผย ที่ประชุมทปอ.ถกรับทีแคสปี 64 กังวลยอดเด็กสมัครไม่เกิน 1.8 แสนคน รับเป็นเรื่องเหนื่อยยากของมหา’ลัย แนะ มหาวิทยาลัยต้องหาแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 15.39 น.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ.ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ว่า ที่ประชุมได้หารือกับถึงเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาในระบบทีแคสปีการศึกษา 2564 ซึ่งเริ่มต้นกระบวนการแล้ว โดยทุกมหาวิทยาลัยยืนยันว่ามีความพร้อมรับทีแคส อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยก็แสดงความห่วงใยว่า จำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะยิ่งลดลงน้อยเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน ม.6 เข้าเรียนในระบบทีแคส ไม่เกิน 1.8 แสนคน รวมกับเด็กซิ่วแล้ว คงไม่เกิน 2.5 แสนคน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนื่อยยากของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ และตั้งแต่มีระบบทีแคส ทปอ.ก็ได้ส่งต่อข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาทั้งภาพรวม ทั้งรายคณะวิชา ว่าสาขาวิชาใดมีคนเรียนมาก หรือมีแนวโน้มผู้เรียนลดลง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้ข้อมูลนี้ไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ 
                
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัมนาชุมชนเชิงพื้นที่ กลุ่มศาสนา และกลุ่มส่งเสริมการผนึกวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าว และเห็นว่า การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมีการยืดหยุ่น แม้ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยอาจจะมีอาจารย์หรือสาขาวิชาที่เก่งด้านอื่นๆ หรือเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยสนับสนุน นอกเหนือจากกลุ่มที่เราสังกัด ก็น่าจะทำได้ โดยสร้างเครือข่ายระหว่างกันข้ามกลุ่มได้ ซึ่งจะยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาได้อย่างรอบด้านและร่วมมือกันและกันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน ทปอ.คนใหม่ แทนตนซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 ธ.ค. 63 นี้ โดยที่ประชุมได้เลือก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 เป็นเวลา 2 ปี   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27