อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ทปอ.กังวลทีแคสปี64 เด็กสมัครลดลง

‘สุชัชวีร์’ เผย ที่ประชุมทปอ.ถกรับทีแคสปี 64 กังวลยอดเด็กสมัครไม่เกิน 1.8 แสนคน รับเป็นเรื่องเหนื่อยยากของมหา’ลัย แนะ มหาวิทยาลัยต้องหาแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 15.39 น.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ.ที่ ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ว่า ที่ประชุมได้หารือกับถึงเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาในระบบทีแคสปีการศึกษา 2564 ซึ่งเริ่มต้นกระบวนการแล้ว โดยทุกมหาวิทยาลัยยืนยันว่ามีความพร้อมรับทีแคส อย่างไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยก็แสดงความห่วงใยว่า จำนวนนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจะยิ่งลดลงน้อยเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าปีการศึกษา 2564 มีนักเรียน ม.6 เข้าเรียนในระบบทีแคส ไม่เกิน 1.8 แสนคน รวมกับเด็กซิ่วแล้ว คงไม่เกิน 2.5 แสนคน ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเหนื่อยยากของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ และตั้งแต่มีระบบทีแคส ทปอ.ก็ได้ส่งต่อข้อมูลการรับนิสิตนักศึกษาทั้งภาพรวม ทั้งรายคณะวิชา ว่าสาขาวิชาใดมีคนเรียนมาก หรือมีแนวโน้มผู้เรียนลดลง ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะใช้ข้อมูลนี้ไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้ 
                
ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม กลุ่มพัมนาชุมชนเชิงพื้นที่ กลุ่มศาสนา และกลุ่มส่งเสริมการผนึกวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือกันถึงเรื่องนี้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าว และเห็นว่า การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยควรมีการยืดหยุ่น แม้ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มดังกล่าว แต่มหาวิทยาลัยอาจจะมีอาจารย์หรือสาขาวิชาที่เก่งด้านอื่นๆ หรือเป็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเข้าไปช่วยสนับสนุน นอกเหนือจากกลุ่มที่เราสังกัด ก็น่าจะทำได้ โดยสร้างเครือข่ายระหว่างกันข้ามกลุ่มได้ ซึ่งจะยิ่งทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาได้อย่างรอบด้านและร่วมมือกันและกันได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน ทปอ.คนใหม่ แทนตนซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 31 ธ.ค. 63 นี้ โดยที่ประชุมได้เลือก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธาน ทปอ.คนใหม่ ดำรงตำแหน่งวันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 65 เป็นเวลา 2 ปี   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 35