อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ปลื้มศธ.เข้มแข็งขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง

"วีระ" ถก คณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เผย ที่ประชุมชื่นชมศธ.ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียงได้อย่างเข้มแข็ง แนะ นำเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเสนอผ่านกิจกรรมสาธารณะ ฝ่าวิกฤติประเทศ จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.42 น.

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เมื่อเร็วๆนี้นั้น ที่ประชุมได้หารือถึงแผนงานการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวที่ได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนก้าวเข้าสู่ปี พ.ศ. 2563 แล้ว  ซึ่งนับเป็นทศวรรษที่สองที่ ศธ.ได้มุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” สนันสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ในการดำเนินการได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ ขับเคลื่อนโดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้มีการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงแล้วทั้งสิ้น จำนวน 27,510 แห่ง ประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 570 ศูนย์ โดยทั้งสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ทำหน้าที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านผู้เรียนทั่วทั้งประเทศไทย

ด้าน ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ศธ.มีความเข้มแข็งอย่างยิ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ ตั้งแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2550 นับว่าเป็นการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ในวิถีชีวิตถือว่าเป็นการจัดการการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นเข็มทิศนำทางผ่านกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตัวผู้เรียน ทั้งนี้ยังได้เสนอให้นำสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามานำเสนอเป็นผลงานกิจกรรมสู่สาธารณชน เพื่อเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 26