อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

วธ.หวังคนรุ่นใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

ปลัดวธ. ร่วมกิจกรรม ลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย กับ มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีที่มีคุณค่า พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13.39 น.

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ตนได้เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2563 โดยมี ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วม ซึ่งในการดําเนินงานวัฒนธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามจุดเน้น โดยเฉพาะการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทยในมิติวัฒนธรรม การสร้างคนดี สังคมดี การสร้างรายได้ และความมั่งคั่งจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีความยินดีอย่างยิ่งกับการสนับสนุนมหาวิทยาลัยรังสิตในการจัดงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําปี 2563 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสําคัญของงานประเพณีสําคัญของประเทศไทย การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม แก่สังคมไทย และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาต่อยอดและสร้างสรรค์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีอันดีงามของคนไทยให้คงอยู่ต่อไป 

“กระทรวงวัฒนธรรมมีความตั้งใจในการส่งเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณีซึ่งมีคุณค่า สาระ และความสําคัญทางวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมในมหาวิทยาลัย ที่มีรูปแบบของการสร้างสรรค์ การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น การสาธิตการละเล่นพื้นบ้านและอาหารพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทงในรูปแบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมประกวดต่างๆที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง เป็นต้น” ปลัดวธ.กล่าว 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33