อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

"สุเทพ" ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรฯ

เลขาธิการกอศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการอาชีวศึกษาที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชื่นชมผู้บริหารและครูทุกคนรวมพลังขับเคลื่อนอาชีวศึกษายกกำลังสองได้ดีเยี่ยม  ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 18.49 น.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ตรวจติดตามการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสองในการสร้างคุณภาพ นำการเพิ่มปริมาณตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำเสนอผลการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษายกกำลังสอง ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ศูนย์ Excellence Center สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โครงการอาชีวะพันธุ์ใหม่ สาขาวิชา Logistics Premium การดำเนินการหลักสูตรนานาชาติ BTEC สาขาวิชา Business Accounting และ Information of Technology การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพด้านการอาชีวศึกษา ตามมาตรฐานนานาชาติ (APACC) การพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย สาขาอื่นๆ โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 
         
ทั้งนี้ เลขาธิการ กอศ.ยังได้เยี่ยมชมผลการดำเนินงานความร่วมทางวิชาการ ระหว่าง Beyond Cafe @UDVC ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เป็นโรงงานในโรงเรียน โดยจะใช้เป็นกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาโมเดล สู่การปลดล็อก กฎระเบียบต่างๆ ในการยกระดับความร่วมมือกับสถานประกอบการในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้เข้ากราบสักการะ "องค์ศรีสุขคเณศ" ซึ่งเป็นพระพิฆเณศ ที่มีหนึ่งเดียวในโลก ที่สร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และชมรมศิษย์ศิลป์ถิ่นอุดร ซึ่งเลขาธิการ กอศ.ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่ทุกคนร่วมมือ รวมพลังในการพัฒนาสถานศึกษาในทุกๆ ด้านได้อย่างดีเยี่ยม จนส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาที่มีผลการจัดการอาชีวศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในหลายๆ ด้าน ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความเป็นเลิศ ที่ตอบโจทย์โลกอาชีพแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    53%
  • ไม่เห็นด้วย
    47%

บอกต่อ : 40