อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

เลื่อน-ตั้งสมณศักดิ์ '2พระสงฆ์ต่างชาติ'ศิษย์หลวงปู่ชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ "พระเทพญาณวิเทศ" เป็น "พระพรหมวชิรญาณ" และตั้งสมณศักดิ์ "พระฟิลลิป ญาณธัมโม" เป็น "พระราชวชิรญาณ" อาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.33 น.


เมื่อวันที่ 15 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนา พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรญาณ ไพศาลวิเทศศาสนกิจ วิจิตรธรรมปฏิภาณ วิปัสสนาญาณวงศวิสิฐ ราชมานิตวชิราลงกรณ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดอมราวดี สหราชอาณาจักร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย.2563            นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระฟิลลิป ญาณธัมโม เป็น พระราชวชิรญาณ กรรมฐานนิเทศสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.2563 ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย.2563
 


ทั้งนี้ พระเทพญาณวิเทศ (โรเบิร์ต สุเมโธ) หรือ พระอาจารย์สุเมโธ เป็นพระเถระชาวสหรัฐอเมริกา เข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์สายพระป่าในประเทศไทย โดยเป็นศิษย์ชาวตะวันตกองค์แรกของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือหลวงปู่ชา วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ซึ่งพระเทพญาณวิเทศเป็นผู้นำองค์สำคัญในการเผยแพร่คำสอนเรื่องอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนามาสู่สังคมชาวตะวันตก ส่วนพระฟิลลิป เป็นพระเถระชาวออสเตรเลีย และเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชาด้วยเช่นกัน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น