อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ร.10 พระราชทุนเล่าเรียนหลวง "พระธรรมจาริก"

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมคณะพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และพระราชทานพระพุทธรูป ถวายให้พระธรรมจาริก อัญเชิญไปประดิษฐานที่อาศรมพระธรรมจาริกในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น.

พระอุดมบัณฑิต (สมศักดิ์ สุทฺธิญาณเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในฐานะรองประธานคณะพระธรรมจาริก กล่าวว่า  เมื่อเร็วๆนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมคณะพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 1 และพระราชทานพระพุทธรูป แด่พระเทพกิตติเวที (ฉ่ำ ปุญฺญชโย) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ในฐานะประธานคณะพระธรรมจาริก  เพื่อถวายให้พระธรรมจาริก อัญเชิญไปประดิษฐานที่อาศรมพระธรรมจาริกในพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระพุทธรูปและทุนเล่าเรียนหลวงแด่โครงการพระธรรมจาริก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าสืบต่อไป

พระอุดมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการพระธรรมจาริกนั้นก่อตั้งขึ้นในปี2508 โดยดำริของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต) อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในภาคเหนือ ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีอาศรมพระธรรมจาริกจำนวนกว่า 300 แห่ง และในระหว่างปี 2537-2558 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะพระธรรมจาริก ขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการพระธรรมจาริกเคียงคู่กับงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ต่อมาปี 2543-2562  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ได้ส่งพระบัณฑิตอาสาสมัครขึ้นไปปฏิบัติศาสนกิจร่วมกับพระธรรมจาริก โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการฯ ที่มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ ทำให้การทำงานของคณะสงฆ์บนพื้นที่สูงประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น จากนั้นปี 2562 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. ได้ให้ความอุปถัมภ์โครงการพระธรรมจาริก เพื่อพัฒนาและสงเคราะห์ราษฎรบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และในปี 2563 คณะกรรมการโครงการพระธรรมจาริก ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน69 รูป เพื่อให้พระธรรมจาริกมีแนวคิดและกระบวนการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ต่อไป 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น