อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

เผยผลสำรวจหนุนเรียนประวัติศาสตร์ไทย

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “สถาบันการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย” พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยในการศึกษาทุกระดับ เสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.20 น.

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผอ.ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีแนวคิดที่จะปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “สถาบันการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองในมิติที่เกี่ยวข้อง โดยสำรวจวันที่ 12-14 พ.ย. 2563 จากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพ จำนวน 1,660 คน แบ่งเป็นเพศชาย 861 คน คิดเป็นร้อยละ 51.87 เพศหญิง 799 คน คิดเป็นร้อยละ 48.13 โดยเมื่อถามว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบันสถาบันการศึกษาสมควรที่จะจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยหรือไม่ ร้อยละ 98.7 เห็นว่าสมควร ร้อยละ 1.0 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของสถาบันการศึกษา และร้อยละ 0.3 ไม่สมควร เมื่อถามถึงระดับการศึกษาที่สมควรจะจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 63.06 ทุกระดับ ร้อยละ 21.54 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ7.88 ระดับอาชีวศึกษา และร้อยละ 7.52 ระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ กล่าวต่อไปว่า เมื่อถามถึงรูปแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 43.01 จัดเป็นรายวิชาเฉพาะ ร้อยละ 29.73 จัดแบบเดิม ร้อยละ 17.91 ให้เป็นไปตามความประสงค์ของสถาบันการศึกษา และร้อยละ 9.35 ให้จัดเป็นรายวิชาเลือก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ 34.88 หลักสูตรเนื้อหา ร้อยละ 24.61 ครูอาจารย์ผู้สอน ร้อยละ 22.31 สื่ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ร้อยละ 14.69 จำนวนเวลาหรือคาบการเรียน  นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้สะท้อนมุมมองปัญหา 5 อันดับแรก คือ 1.นโยบายระดับบริหารไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง 2.หลักสูตร เนื้อหาไม่ครอบคลุมและไม่สอดคล้องกับบริบทของความเป็นไทยที่แท้จริง 3.นักเรียนนักศึกษาไม่ทราบประวัติและความเป็นมาของความเป็นไทยอย่างแท้จริง 4.การเผยแพร่หรือส่งข้อมูลที่ก่อให้เกิดการชังชาติ 5.สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ไม่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1.รัฐบาล หรือ ศธ. ควรกำหนดเป็นนโยบายและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง 2.พัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 3.พัฒนาและยกระดับคุณภาพครูอาจารย์ผู้สอน 4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษาเห็นความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย 5.ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดการชังชาติ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    83%
  • ไม่เห็นด้วย
    17%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29