อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564

วธ.จัดยิ่งใหญ่กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เตรียมจัดนิทรรศการนำเสนอพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของ "ในหลวงรัชกาลที่ 9" พร้อมจัดทัพศิลปินชุดใหญ่แสดงดนตรี ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 1-6 ธ.ค.นี้ พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.36 น.

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  5 ธ.ค. 2563 โดยใช้สถานที่หน้ากระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย หน้าทำเนียบองคมนตรี สวนสราญรมย์ มิวเซียมสยาม ในวันที่ 1 – 6 ธ.ค. 2563 นั้น ในส่วนของ วธ. กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.จัดนิทรรศการ “อัครศิลปิน” นำเสนอพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 ด้านได้แก่  ด้านสถาปัตยกรรม งานออกแบบฝีพระหัตถ์ หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย วรรณศิลป์ วาทศิลป์ และดุริยางคศิลป์ วันที่ 1-6 ธ.ค.นี้ เวลา 10.00 –21.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าด้านข้างหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนสนามไชย 2.จัดริ้วขบวนพาเหรด “เรื่องราวชาวไทย ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” วันที่ 1 – 4 ธ.ค. และวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 17.30 –18.30น. เริ่มต้นขบวนตั้งแต่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ถึงบริเวณหน้าศาลฎีกา และจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย ในวันที่ 5 ธ.ค. เวลา 19.25 น.ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 3.มอบหมายให้กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประสานงานศิลปิน จัดคณะชุดการแสดงมาหมุนเวียนแสดงทุกวันที่เวทีการแสดง ตั้งแต่เวลา 16.30 -20.00 น. มีไฮไลต์ประกอบด้วย วันที่ 1 ธ.ค. ชุดการแสดง Brass Ensemble น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ (Thai Youth Orchestra :TYO) การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัย “วงกอไผ่” และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร วันที่ 2 ธ.ค. การแสดงเพลงอีแซวรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย "ขวัญจิต ศรีประจันต์"  ศิลปินแห่งชาติ การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย ชุด “คิดถึง น้อมนำ ทำตาม” โดยคณะ The Creations Dance นาฏศิลป์สร้างสรรค์ และการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร    

    
ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วันที่ 3 ธ.ค. การแสดงลำตัดน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนางศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ  การแสดงร่วมสมัยชุด “คนเดียวที่คิดถึง” โดยนายมานพ  มีจำรัส ศิลปินศิลปาธร และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต วันที่ 4 ธ.ค.การแสดงดนตรี ชุดเพลงของพ่อโดยคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) การแสดงการขับร้องวงประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยคณะ MU Choir และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต วันที่ 5 ธ.ค. การแสดงดนตรีชุด เพลงทรงเครื่องร่วมสมัยเรื่อง “รักของพ่อ” โดยคณะแม่บัวผัน การแสดงดนตรี กวี ศิลป์ วาดทราย ชุด “น้อมนำ คำพ่อสอน” โดย ดร.ณรงค์  ปรางค์เจริญ ศิลปินศิลปาธร  และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 โดยสำนักการสังคีต  และวันที่ 6 ธ.ค. การแสดงชุดสืบสานดุริยศิลป์ใต้ร่มพระบารมี โดยวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds : TYW ) การแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัย เรื่อง “พระเนมิราชชาดก” โดยคณะบ้านตุ๊กตุ่น และการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 โดย สำนักการสังคีต  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น