อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

"เอนก" จี้มรภ.ช่วยงานประเทศให้มากขึ้น

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. แนะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ. เอาปัญหาชุมชนเป็นที่ตั้ง สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้แก่นานาชาติ พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.53 น.

ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศ รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายและแผนการบริหารมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ว่า มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของราชภัฏควรจะมีลักษณะพิเศษ มีความโดดเด่นเป็นของตนเอง ต้องหาความเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบ มรภ. เอาปัญหาของพื้นที่ชุมชนและประเทศเป็นที่ตั้ง เราก็จะเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกแบบหนึ่ง ไม่ควรนำเข้าความรู้ มุมมอง นักคิด นักวิชาการของตะวันตกเข้ามามาก และละเลยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การหาความรู้และการสร้างทฤษฎีใหม่ๆ ซึ่งมาจากประสบการณ์ของไทย และส่งออกความรู้ออกไปให้แก่นานาชาติ จะต้องหานักคิด นักวิชาการแบบไทย พยายามเอาไปแทนที่ความคิดของตะวันตก และที่สำคัญ คือ ต้องบวกกับความคิดตะวันออกแบบไทยเราให้มากขึ้น เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปโยงเข้ากับเศรษฐกิจยั่งยืน ซึ่งเป็นคำขวัญขององค์การสหประชาชาติ แล้วยกระดับขึ้นเป็นทฤษฎี เผยแพร่ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างประเทศและสำนักพิมพ์ไทย มรภ.ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เราจะต้องสร้างแนวคิด สร้างทฤษฎีขึ้นมา ถอดการปฏิบัติยกให้เป็นทฤษฎีเช่นนี้ ก็จะเป็นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบที่อยากจะเห็น
    
ดร.เอนก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้นเราจะต้องมีโลกทัศน์ของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในเชิงบวก ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จประเทศหนึ่งในโลก เป็นประเทศพิเศษ เพราะเรารักษาเอกราช เราพัฒนาและปฏิรูปมาได้ด้วยคนไทยเอง นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีขนาดเศรษฐกิจในลำดับโลก หากนับเป็นเงินจัดอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก นับที่กำลังซื้ออยู่ลำดับที่ 19 ของโลก ทั่วโลกจัดระดับประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบน เป็นประเทศที่คนทั่วโลกรู้จัก เป็นมหาอำนาจทางการท่องเที่ยว การผลิตอาหาร มีการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ในอันดับโลก ถ้ามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าใจแบบนี้ก็จะมีโลกทัศน์ที่เห็นประเทศในเชิงบวก ทั้งนี้ อว.มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีสถาบันวิจัยและหน่วยงานสนับสนุนทุน ที่ให้ชาวมรภ.เข้ามาใช้ทรัพยากรได้ มรภ.ควรจะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มายกระดับเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น อย่าสอนแต่เพียงอย่างเดียว ควรจะต้องทำงานวิจัยควบคู่กันไป นักวิจัยต้องวิจัยไปสู่เป้าหมายร่วมของคณะ ทุกสาขาวิชาต้องมาร่วมกันคิดว่าเป้าหมายของเราคืออะไร กองทัพใหญ่ของเราจะขับเคลื่อนไปทางไหน ต้องเอาชนะด้วยจุดแข็งที่เรามี 

“มรภ.มีความพิเศษเรื่องหนึ่งคือ พระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยราชภัฏที่สุด ราชภัฏก็ต้องช่วยงานประเทศให้มากขึ้น ช่วยงานพระราชาให้มากขึ้น ให้รู้จักกตัญญู เราต้องเป็นตัวอย่างให้เด็กในเรื่องคุณธรรม ต้องมีจุดยืนที่มั่นคง อย่าคล้อยตามสังคม การศึกษาคือการที่ทำให้ทัศนะของคนส่วนใหญ่ กลายเป็นทรรศนะที่มีคุณธรรม มีความรู้ มีปัญญา” รมว.อว. กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น