อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564

สทศ.ประกาศผู้ใช้ผลสอบGAT/PATรีบดำเนินการสมัคร

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศผู้ที่ต้องการใช้ผลสอบ GAT/PAT รีบดำเนินการสมัครและชำระเงินตามกำหนดพร้อมให้สมัครไม่เกิน 7 ธ.ค. ติดตามข้อมูลผ่าน www.niets.or.th พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.35 น.

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้เปิดระบบรับสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค.63 โดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th สทศ. ได้สรุปจำนวนผู้สมัครสอบและชำระเงินของวันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. มีจำนวนผู้สมัครสอบ 176,479 คน และชำระเงิน 105,052 คน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ต้องการใช้ผลสอบ GAT/PAT ดำเนินการสมัครและชำระเงินตามกำหนดการที่ประกาศไว้ สำหรับการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 จะเปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 – 25 ธ.ค.63 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยในส่วนของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 มีกำหนดการสอบ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มี.ค.64 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เม.ย.64 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 – 14 มี.ค.64 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เม.ย.64 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27 มี.ค.64 ประกาศผลสอบวันที่ 27 เม.ย.64

สำหรับการทดสอบ O-NET เป็นการวัดมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สทศ. ได้เปิดระบบ O-NET ให้โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียน วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค.63 เปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 วันที่ 1 -15 ต.ค.63 และเปิดระบบรับสมัครสอบ O-NET เทียบเท่า ม.6 วันที่ 1 – 15 พ.ย.2563 สรุปมีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 772,799 คน มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 717,554 คน มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 384,221 คน อย่างไรก็ตาม สทศ.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 5 ม.ค.64 ทั้งนี้ สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบ O-NET เช่น รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ Test Blueprint ของแต่ละรายวิชา ฯลฯ เพื่อให้โรงเรียนและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบ ติดตามข้อมูลการสอบ O-NET ได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น