อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

วธ.-5 ศาสนาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายร.9

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 15.06 น.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 ธ.ค. ที่พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563นายอิทธิพล กล่าวว่า ในส่วนกลาง วธ. โดยกรมการศาสนา จัดพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธ.ค. 2563 ที่พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ส่วนภูมิภาค จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมปฏิบัติธรรม ในสถานที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทํานุบํารุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น ๆ และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ วธ. โดยกรมการศาสนา นําหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย 5 ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ที่ศาสนสถานของแต่ละศาสนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ให้ศาสนิกชนมีความรัก และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศล และร่วมกันทําความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสาน พระราชปณิธาน อีกทั้งนําหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น