อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

มจร วัดไร่ขิงติวหลักสูตรขายของออนไลน์ช่วยนิสิต

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง เตรียมจัดอบรมหลักสูตรขายของออนไลน์ช่วยนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมปรับรูปแบบจัดการเรียน-รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.20 น.


พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศ มจร มาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 4 ให้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์จนถึงวันที่ 31 ม.ค.2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นั้น ดังนั้นในส่วนของ วส.พุทธปัญญาฯ จึงได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจาก วส.พุทธปัญญาฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างรุนแรง จึงประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทุกหลักสูตรทั้งระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM ตามตารางสอนที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.- 31 ม.ค. 2564 ทั้งนี้ อาจจะมีการขยายเวลาตามความเหมาะสม โดยให้จัดระบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Learning เน้นการเรียนรู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนิสิต และได้สั่งการให้ฝ่ายกิจการนิสิตกำกับติดตามดูแลความเป็นอยู่ของนิสิตตลอดช่วงเวลาที่จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนิสิตดำเนินการจัดอบรมนิสิตหลักสูตร “ขายให้ปังในโลกออนไลน์” เพื่อให้นิสิตฆราวาสเกิดทักษะขายสินค้าออนไลน์ เป็นการช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเมื่ออบรมเสร็จแล้ว ทางวส.พุทธปัญญาฯ จะจัดสรรทุนให้นิสิตกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประเดิมในช่วงเริ่มต้นด้วย       พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้ปรับระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ปี 2564 ผ่านการรับสมัครออนไลน์ โดยเปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 3 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) และ 3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ปริญญาโท 2 สาขา 1.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) และ 2.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.ม.) ประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร (หลักสูตร 1 ปี) 1.หลักสูตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 2.หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 2.หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) ทั้งนี้ ทางวส.พุทธปัญญาฯ ยังมีโครงการช่วยเหลือนิสิต เพื่อให้สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรด้วย คือ 1.โครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุนการศึกษารองรับ 2.กองทุนสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต 3.ทุนการศึกษาจากหลายแหล่งทุน 4.ที่พักรองรับตลอดระยะเวลาการศึกษา 5.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สร้างอาชีพ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนิสิต สมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2oqdPxq หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สำนักงานวิชาการ ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ถึงวันที่ 30 พ.ค. สอบถามโทร.‪08-5324-2930‬, ‪09-7936-3256‬ หรือ www.rk.mcu.ac.th เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น