อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

สอศ.ช่วยนศ.ปวส.สามแสนคนจ่ายค่าเรียนสู้โควิด

เลขาธิการกอศ. เผย ของบรัฐอดหนุนเยียวยาช่วยค่าเทอมเรียนนักศึกษาปวส.362,161 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี สู้โควิด-19 หวังลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง อังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 12.37 น.

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข้อเรียกร้องให้ลดค่าเทอมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เนื่องจากพบว่าผู้ปกครองมีภาระและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจากการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการผลิตผู้เรียนอาชีวศึกษามีบทบาทภารกิจในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ  พร้อมทั้งยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง สอศ. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเทคโนโลยีบัณฑิต แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลงเป็นการชั่วคราวและการจ้างงานลดลง ทำให้ประชาชนถูกเลิกจ้างงานหรือพักงาน เป็นเหตุให้ขาดรายได้ และความสามารถในการดำรงชีวิตลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับผลกระทบในเรื่องของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สอศ.จึงมีกรอบแนวคิดที่จะปรับและหนุนเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองภาคการผลิตและบริการให้เพียงพอ โดยสนับสนุนนักศึกษาที่มีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) นักศึกษาระดับปวส.ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนให้ได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 362,161 คน อัตราปีการศึกษาละ 5,000 บาท / ต่อคน เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเป็นการส่งเสริมนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่ง สอศ.จะดำเนินการยื่นเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณเงินตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น