อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

"เสมา3"เปิดตัวบทเรียนออนไลน์กัญชา

รมช.ศึกษาธิการ รุกเปิดตัวบทเรียนออนไลน์การเรียนรู้กัญชา–กัญชงทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น ONIE LEARN พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 15.43 น.


เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เปิดตัวบทเรียนออนไลน์ เรื่องการเรียนรู้กัญชา–กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ONIE LEARN เพื่อการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. เป็นระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่ออกแบบขึ้นมา เพื่อให้ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลา รองรับกับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนทุกรุ่น จึงสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบที่เขียนโครงสร้าง ออกแบบ และพัฒนาโดยบุคลากร กศน. ที่สามารถอัพเดท เพิ่มบทเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และหลากหลาย เป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ให้กับประชาชน และนักศึกษา โดยระบบนี้จะมีแบบทดสอบออนไลน์ 20 ข้อ 4 ตัวเลือก ถ้าผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด 70% ก็จะได้รับใบประกาศออนไลน์ และหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะสามารถสอบซ่อมได้ ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยข้อทดสอบจะเป็นระบบสุ่มข้อสอบ (Random) และ ตัวเลือก (Choices) และหากกรอกข้อมูลผิด สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ในระบบยังสามารถรายงานสถิติผู้เข้าใช้บริการ โดยแบ่งเป็นผู้เรียนประเภทต่างๆ ผู้เรียนสามารถแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้คะแนน และการรายงานการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ได้ นอกจากนี้เราจะมีการขยายช่องทางการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอพพลิเคชั่น On Mobile ในชื่อ ONIE LEARN ในระบบ Android โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่าน google play store รมช.ศธ.กล่าวต่อไปว่า ความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้กัญชาและกัญชงของประชาชนในปัจจุบันนั้น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้ในชีวิต ตนจึงได้มอบนโยบายให้ สำนักงาน กศน. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. พร้อมทั้งจัดทำหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ การเรียนรู้กัญชาและกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง รู้จักโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชง เข้าใจกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ตลอดจนสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้รู้ช่องทางการศึกษาเรื่องกัญชาและกัญชงเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการนำกัญชาและกัญชงมาใช้อย่างชาญฉลาดอย่างถูกกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเนื่องจากกัญชาและกัญชงจัดเป็นพืชสมุนไพรประเภทหนึ่ง ที่มีทั้งโทษและประโยชน์ ที่ถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ภายใต้การกำกับของกฎหมาย ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ (Online Learning) โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนและผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายของ กศน. ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการจัดการศึกษาออนไลน์ในอนาคต รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงและเรียนรู้ร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นรองรับการจัดการการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างเป็นระบบนอกจากการเรียนรู้กัญชา–กัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชนแล้ว ทางสำนักงาน กศน.ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์เรื่อง ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ สู้โควิด-19 ซึ่งจะประกอบด้วยคลังความรู้ ใบความรู้ในรูปแบบ E-BOOK และ อินโฟกราฟิกที่สวยงาม เข้าใจง่ายมาช่วยส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ในการดูแลและป้องกันสุขภาพ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่ สำหรับกลุ่มคนทุกช่วงวัย และบทเรียนออนไลน์นี้เราได้ออกแบบให้มีระบบรักษาความปลอดภัย SSL ให้กับ web Server ซึ่งหลังจากนี้สำนักงาน กศน. ก็จะทยอยจัดทำสื่อและองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ในความสนใจของประชาชนผ่านบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์มาเผยแพร่ต่อไปอีกด้วย ซึ่งตนหวังว่าบทเรียนออนไลน์ เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ สะดวกทุกที่ทุกเวลา และที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้น คือ สามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านต่างๆ ให้แก่คนทุกช่วงวัยได้อย่างแท้จริง 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น