อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

ก.ค.ศ.เตรียมใช้กฎหมายจริยธรรมครู1เม.ย.นี้

เลขาธิการก.ค.ศ.เร่งประมลผลประชาพิจารณ์ร่างระมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. เพื่อเตรียมประกาศใช้ 1 เม.ย.นี้ มั่นใจสกัดครูนอกรีตให้อยู่ในกรอบจริยธรรมวิชาชีพครูได้ จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค. รศ.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้จัดทำประชาพิจารณ์ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ..ขึ้น ซึ่งมีทั้งรูปแบบออนไลน์ จำนวน 30,066 คน และรูปแบบกระดาษ จำนวน 418 คน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ ร่างประมวลจริยธรรมดังกล่าวเมื่อประมงลผลเสร็จสิ้นจะนำเข้าที่ประชุม ก.ค.ศ.พิจาณาภายในเดือนมี.ค.เพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เม.ย.64 ต่อไป สำหรับร่างจริยธรรมฉบับดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานครูใหม่ที่จะให้ส่วนราชการผู้ใช้ครูไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ไปกำหนดตัวชี้วัดจริยธรรมให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ต่อไป

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. จะใช้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 ข้อ ได้แก่ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4.มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 5.มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8.เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล และ 9.ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 47