อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

พว.ห้องเรียนออนไลน์ iadclass Platform

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ผุด Digital Platform กับห้องเรียนออนไลน์ iadclass Platform คู่มือการสอนแบบ Active Learning คลิปการสอน คลิปประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากให้กับผู้เรียน รับมือสถานการณ์โควิด พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 09.59 น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. นายอภิชาติ โรจน์สราญรมย์ รองกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พว.ได้พัฒนา Digital Platform กับห้องเรียนออนไลน์ iadclass Platform ขึ้น เพื่อให้ความสำคัญมากกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวมีประโยชน์สูงมากของทุกสถานศึกษาโดยสามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าในสภาวะปกติ และสภาวะไม่ปกติ จึงขอขยายความทั้งสองประเด็นดังนี้ สถานการณ์ปกติครูผู้สอนสามารถใช้ Platform ดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใน Platform ได้บรรจุเนื้อหา คู่มือการสอนแบบ Active Learning คลิปการสอน คลิประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากให้กับผู้เรียน มีเกณฑ์ประเมินมิติคุณภาพครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (หลักสูตรอิงมาตรฐาน) กำหนดไว้อย่างครบถ้วน นับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับครูผู้สอนที่สามารถใช้ได้แบบอย่างในการพัฒนาการสอน ครูสามารถสอนตามตัวอย่างในคลิป และตามคู่มือครูได้อย่างครอบคลุมหลักสูตร และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้คือมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้เกิดผลการเรียนรู้เชิงประจักษ์

นายอภิชาติ กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ครูในสถานศึกษาทุกคนสามารถใช้ระบบออนไลน์ผ่าน Platform ดังกล่าวโดยการสร้างห้องเรียนเฉพาะที่ตนเองสอนกับผู้เรียนในแต่ชั้นเรียนเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระบบออนไลน์ ครูสามารถดึงทั้งเนื้อหา คู่มือครู คลิปการสอน คลิปประกอบการสอนใน Platform ออกมาใช้ได้ทันทีเป็น Real time เฉพาะสาระหรือหน่วยการเรียนรู้ที่ตนเองสอน ไม่จำเป็นต้องเหมือนกับชั้นเรียนห้องอื่น ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในอีกรูปแบบใหม่ได้ในระดับหนึ่งในสถานการณ์ระบาดของ covid ที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการออกแบบเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในสภาวะปกติให้สัมพันธ์กันอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้สถาบันฯยังพัฒนาการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้มิติต่าง ๆ กับครูอาจารย์ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม ZOOM บริการให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใข้จ่ายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของครูในสถานะการณ์ทั้งปกติและไม่ปกติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น