อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

วธ.ประกาศแนวทางและมาตรการจัดสงกรานต์ปี 64

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ออกประกาศ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564 ขอความร่วมมือจัดแบบเว้นระยะ จำกัดผู้เข้าร่วม 1 คนต่อ 1 ตร.ม. พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.41 น.

เมื่อวันที่  8 เม.ย. กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศ เรื่อง แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564 ลงนามโดย นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ปฏิบัติราชการแทนปลัด วธ. ระบุว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่ วธ.เสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย" ดังนี้ การดำเนินการจัดงานตามแนวทางมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กรุงเทพมหานคร โดยคำนึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงประเพณีสงกรานต์ และการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

สำหรับแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อดำเนินการประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2564 ดังนี้ 1.ขอความร่วมมือจัดสงกรานต์แบบวิถีใหม่ (New Normal) เน้นเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยว และสุขภาพ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากและมีการสัมผัสกันใกล้ชิด 2.ขอความร่วมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะและใช้ถนนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงช่วยสอดส่อง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ในกรณีพบเห็นผู้ที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม 3.ดำเนินกิจกรรมสงกรานต์ให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรการเทศกาลสงกรานต์ 2564 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้ 1.พิธีรดน้ำดำหัว ขอให้ยึดถือตามมาตรการ DMHT (T:Tracking) หลีกเลี่ยงการจัดในที่คับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร และการรดน้ำให้เรียงแถวเข้ารดน้ำแบบเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกคน หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน  2.การจัดงานสงกรานต์ ขอให้ยึดตามมาตรการ DMHT (T:Tracking) จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี และในพื้นที่ที่แสงแดดส่องถึง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร งดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดเล่นสาดน้ำ และงดกิจกรรมที่สัมผัสกันใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ ขอความร่วมมือองค์กร / หน่วยงานผู้จัดงาน ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขอความร่วมมืองดดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่สาธารณะตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ส่วนกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ด้านการรณรงค์เรื่อง "สืบสานวัฒนธรรมไทย"  ส่งเสริมให้จังหวัดต่าง ๆ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในประเพณีสงกรานต์  สืบสานประเพณีที่ดีงาม เหมาะสม ขอความร่วมมือจากประชาชนสืบสานคุณค่าสาระและสิ่งที่ควรทำของประเพณีสงกรานต์ เช่น ทำความสะอาดบ้านเรือน วัด และสถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ รณรงค์ให้แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค หรือชุดสุภาพ โดยใช้ผ้าไทยหรือผ้าท้องถิ่น เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนศิลปินพื้นบ้านในการจัดกิจกรรมการละเล่น การแสดงทางวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ตามแนวทางมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันสืบสานประเพณี โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมกันเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น