อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ "หลวงปู่ทองอินทร์"-"พระครูวิมลปัญญาคุณ"

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ “หลวงปู่ทองอินทร์” วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชพัชรญาณมุนี” ขณะที่ “พระครูวิมลปัญญาคุณ” วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ขึ้นชั้นสามัญที่ “พระปัญญาวชิรโมลี” จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 15.28 น.

เมื่อวันที่  12 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ดังนี้ 1.พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระราชพัชรญาณมุนี และ 2.พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี เป็น พระปัญญาวชิรโมลี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เม.ย. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 เม.ย.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ “หลวงปู่ทองอินทร์” หรือ พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ เป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดัง ท่านเป็นศิษย์ของพระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียงหลายรูป เช่น “หลวงปู่ศรี มหาวีโร”, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน, หลวงปู่บุญมี ปริปุณฺโณ, หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย, พระอาจารย์บุญจันทร์ จนฺทวโร, หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ, หลวงปู่ท่อน ญาณธโร,หลวงพ่อสีทน สีลธโน, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, ท่านพ่อลี ธมฺมธโร, หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส เป็นต้น

ขณะที่พระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่าเป็น "พระนักพัฒนา" จากการที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรม หรือ “โรงเรียนเสียดายแดด”  เพราะ พระครูวิมลปัญญาคุณ ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาโซลาร์เซลล์มาต่อยอดเป็นพลังงานทดแทนไว้ใช้ในโรงเรียน และสร้างระบบ Smart Farm, รถเข็นนอนนา (สถานีไฟฟ้าเคลื่อน), รถไฟฟ้า Ev Car จากแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น จนทำให้ลูกศิษย์บางคนตั้งฉายาให้ท่านทั้ง “พระเสียดายแดด” และ “พระครูโซลาร์เซลล์”  
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น