อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

กพฐ.ไฟเขียวร่างวัดสมรรถนะดิจิทัลครู

บอร์ด กพฐ.ไฟเขียวร่างวัดสมรรถนะดิจิทัลครู ใช้เพิ่มทักษะความรู้ครู 7 ขั้น เชื่อมโยงการผลิตครูของมหา’ลัย พุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.16 น.

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ กพฐ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งร่างสมรรถนะดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสมรรถนะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน สมรรถนะดิจิทัลขั้นกลาง และสมรรถนะดิจิทัลขั้นสูง โดยการที่ครูจะมีสมรรถนะดิจิทัล จะต้องมีความรู้ และเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยี หลักการสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การรู้เท่าทันสื่อ นอกจากนี้จะต้องมีทักษะความเข้าใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือแพลตฟอร์ม เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงครูจะต้องมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมด้วย 
            
“ทั้งนี้ร่างระดับสมรรถนะดิจิทัลในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะนำไปกำหนดวัดทักษะความรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าจะต้องมีทักษะดิจิทัลแบบไหนอย่างไรบ้างใน 7 ขั้นทักษะ ซึ่งหากกำหนดทักษะดิจิทัลของครูได้ จะส่งผลให้ในอนาคตสถาบันผลิตครูอย่างคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ สามารถเตรียมนักศึกษาครูเข้าไปสู่ทักษะดิจิทัลที่กำหนดไว้ 7 ขั้นได้ทันที โดยจะนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  อีกทั้งหากนักศึกษาครูคนใดที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา หากประสงค์จะเข้าทดสอบทักษะดิจิทัลนี้ก็สามารถเข้ารับการทดสอบได้ เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสอบวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาของคุรุสภา เนื่องจากเมื่อทดสอบผ่านก็ไม่จำเป็นต้องมาสอบของคุรุสภาอีก ซึ่งช่วยให้ลดความซ้ำซ้อนได้อีกทางหนึ่ง” ประธาน กพฐ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    23%
  • ไม่เห็นด้วย
    77%

ความคิดเห็น