อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

มสธ.เลื่อนสอบปลายภาคหนีโควิด

ด่วน ! มสธ.เลื่อนสอบปลายภาค 1/2563 หนีโควิด-19 อธิการบดี ฝากนักศึกษาติดตามข่าวสารใกล้ชิด พุธที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 16.33 น.

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า วันนี้ (14 เม.ย.) ตนได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีเนื้อหาดังนี้ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งยังปรากฏว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาดได้ง่ายกว่าเพราะเดิมและปัจจุบันมีสถิติผู้ติดเชื้อโรครายวันทั่วประเทศเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการ โดยกำหนดมาตรการให้สถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ

รวมถึงได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2564 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการงดการจัดการเรียนการสอนและให้งดการจัดกิจกรรมใดๆ ที่ต้องมีการรวมกลุ่มของนักศึกษาส่งผลกระทบให้โรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดสอบให้แก่นักศึกษาได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของนักศึกษา ที่เข้าสอบ รวมถึงบุคลากรที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการสอบทั่วประเทศ ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 จึงให้เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 17-18 เมษายน 2564 ออกไป จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น อันหนึ่งขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการของมหาวิทยาลัยต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น