อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนร. ยัน15พ.ค.เด็กมีที่เรียน

“อัมพร” ขานรับมาตรการ ศบค.ประกาศเลื่อนปฏิทินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ยืนยันวันที่ 15 พ.ค. เด็กมีที่นั่งเรียนครบทุกคน อังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 21.20 น.


เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย.นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04006/ว1284 เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยแจ้งประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับสลากการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ สพฐ.  “เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ออกมาตรการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการใช้อาคาร หรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับนักเรียนเดิม ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2564 ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย สพฐ.จึงได้มีปฏิทินการรับนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องดำเนินแล้วเสร็จ เด็กทุกคนมีที่นั่งเรียน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17พ.ค. 2564” ดร.อัมพร กล่าว  

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  (ฉบับใหม่) มีดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จับสลากและประกาศผล วันที่ 2 พ.ค. รายงานตัว-มอบตัว วันที่ 4 พ.ค. มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 8 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. จับสลาก-ประกาศผล วันที่ 10 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 12 พ.ค. 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ วันที่ 9 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 12 พ.ค. สอบ/คัดเลือกความสามารถพิเศษ วันที่ 6 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 8 พ.ค. รายงานและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พ.ค. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือก-เงื่อนไขพิเศษ 9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 12 พ.ค. ความสามารถพิเศษสอบคัดเลือกวันที่ 6 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 8 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวพร้อมกัน วันที่ 13 พ.ค.  

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร วันที่ 24-30 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบ/คัดเลือกวันที่ 6-9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค. สำหรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 14 พ.ค. และมอบตัววันที่ 15 พ.ค. 2564  


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    10%
  • ไม่เห็นด้วย
    90%

ความคิดเห็น