อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564

สทศ. ประกาศผลสอบโอเน็ตป.6 ม.3 และ ม.6 ปี63

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศผลทดสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมการสอบดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา อังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 15.59 น.

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.นางศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (ผอ.สทศ.) กล่าวว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13–14 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27–28 มีนาคม 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้น ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 วันที่ 20 เมษายน 2564 จากเดิมวันที่ 21 เมษายน 2564 ม.3 ประกาศผลสอบในวันที่ 21 มีนาคม 2562 จากเดิมวันที่ 22 เมษายน 2564 และ ม.6 ประกาศผลสอบในวันที่ 26 เมษายน 2564 จากเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สทศ. ได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโอเน็ตจำแนกตามวิชา คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนนดังนี้

การทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ 1.ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 495,250 คน มีคะแนนเฉลี่ย 56.20 2.ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 495,217 คน มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 3.คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,206 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.99 และ 4.วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,223 คน มีคะแนนเฉลี่ย 38.78 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา


นางศิริดา กล่าวต่อว่า สำหรับการทดสอบโอเน็ต ม.3 ปีการศึกษา 2563 สอบ 4 วิชา ได้แก่ 1.ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 357,051 คน มีคะแนนเฉลี่ย 54.29 2.ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 352,119 คน มีคะแนนเฉลี่ย 34.38 3.คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.46 และ 4.วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 352,867 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.89 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ม.3 ประกอบด้วยวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา และการทดสอบโอเน็ต ม.6 ปีการศึกษา 2563 สอบ 5 วิชา ได้แก่ 1.ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 363,113 คน มีคะแนนเฉลี่ย 44.36 2.สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 366,117 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.93 3.ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 365,170 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.94 4.คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 365,770 คน มีคะแนนเฉลี่ย 26.04 5.วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 362,284 คน มีคะแนนเฉลี่ย 32.68 ภาพรวมผลสอบโอเน็ต ม.6 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา


"ทั้งนี้ สทศ. ได้รายงานผลการทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 โดยได้วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th รวมถึงยังได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ “การนำผลสอบโอเน็ต ไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน” เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำผลการทดสอบโอเน็ตไปใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.niets.or.th" ผอ.สทศ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 49