อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ "หลวงพ่อพัฒน์" วัดห้วยด้วน เป็น "พระราชมงคลวัชราจารย์"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป ศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 18.50 น.

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 11 รูป ดังนี้ 1.พระราชปัญญาวิสารัท วัดกระดึงทอง จ.บุรีรัมย์ เป็น พระเทพมงคลวัชราจารย์ 2.พระราชวิสุทธิมุนี วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์ เป็น พระเทพวชิรญาณโสภณ 3.พระราชปฏิภาณโกศล วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็น พระเทพวัชรเมธี

4.พระญาณวิสาลเถร วัดสักกะวัน จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพมงคลวชิรมุนี 5.พระครูนิวิฐปุญญากร  หรือ “หลวงพ่อพัฒน์” วัดธารทหาร (วัดห้วยด้วน) จ.นครสวรรค์ เป็น พระราชมงคลวัชราจารย์ 6.พระครูปทุมภาวนาวิกรม วัดป่าจิตตภาวนา จ.ปทุมธานี เป็น พระราชวชิรมุนี 7.พระครูปัญญาวรคุณ วัดดอยพระเจ้าตนหลวง จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวชิรคุณ 8.พระอธิการอุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา เป็น พระราชวชิรญาณโสภณ 9.พระอธิการบุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี เป็น พระราชวชิรญาณโกศล 10.พระครูภาวนาปรีชา วัดนิคมสามัคคีชัย จ.ลพบุรี เป็น พระภาวนาวชิรญาณ และ11.พระคม อภิวโร วัดป่าธรรมคีรี จ.นครราชสีมา เป็น พระวชิรญาณโกศล ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ค. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    85%
  • ไม่เห็นด้วย
    15%

ความคิดเห็น