อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

มทร​.ธัญบุรี​มอบดร.ให้พี่เบิร์ด "ธงไชย" นักร้องชื่อดัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ให้ "เบิร์ด ธงไชย" นักร้องชื่อดัง จันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.02 น.


เมื่อวันที่ 10 พ.ค. ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 11 ราย ประกอบด้วย 1.นายชุมพล เที่ยงธรรมปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) 2.นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวศึกษา) 3.นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ) 4.นายอนันต์ เภตรา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การท่องเที่ยว) 5.นายกิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์)  

อธิการบดีมทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า ส่วน 6.น.ส.ปัทมาวรรณ ศักดิ์ภิรมย์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง) 7.นายขุนศรี ทองย้อย ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การผลิตพืช) 8.นางวารี พลไพศาล ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร) 9.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) 10.นายธงไชย แมคอินไตย์ ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) และ 11.นางเกสินี กล่ำอยู่สุข ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย) สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 11 คนนี้ มีหมายกำ​หน​ดการที่จะเข้า​รับ​พระราชทาน​ปริญญาบัตร​จาก​สมเด็จ​พระกนิษฐา​ธิราช​เจ้า​กรมสมเด็จ​พระ​เท​พรั​ตน​ราชสุดา ฯ ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี ​ในช่วงเดือนมี.ค.65  ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น