อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ศพอ.ลุยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) สนองพระดำริ “สมเด็จพระสังฆราช” ประสานงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด-เครือข่ายศาสนา จัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่อง อาหารแห้ง ช่วยเหลือประชาชน พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.19 น.

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงติดตามข่าวสารมาโดยตลอด และได้มีพระบัญชาให้วัดที่มีอาคารสถานที่ โรงครัว อุปกรณ์ บุคลากร และปัจจัยอื่นๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่างๆ เช่น จัดเตรียมอาหาร ตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่างๆ ตามกำลังความสามารถ อีกทั้งยังโปรดรับสั่งประทานพรและกำลังใจแก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จิตอาสา และผู้ทุ่มเทเสียสละ เพื่อบำบัดบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนทุกภาคส่วนให้ประสบสวัสดิภาพ และอิ่มเอิบในกุศลจริยาซึ่งได้บำเพ็ญอันเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวมให้ทวีคูณยิ่งขึ้นในสังคมไทยสืบไป

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า วธ.โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้สนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด เครือข่ายการดำเนินกิจกรรมด้านศาสนาในพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ที่มีความพร้อม ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในชุมชน โดยการจัดตั้งโรงทาน แจกข้าวกล่อง และอาหารแห้ง ผลิตหน้ากากผ้า แจกแอลกอฮอล์ล้างมือ รวบรวมจิตอาสาสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในชุมชน ซึ่งนับเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในลักษณะสาธารณสงเคราะห์

“จะเห็นได้ว่า ศพอ. นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมกิจกรรในด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีไทยให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญโดยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในยามยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่เชื่อมโยงในลักษณะของพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) และราชการ อย่างแท้จริง” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น