อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สอศ.เติมเต็มทักษะความรู้ครู-นศ.ก่อนเปิดเทอม 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เติมเต็มทักษะความรู้ครูและนักศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนผ่านกิจกรรม “Think outside the box” 11 วัน 11 อาชีพ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น.

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ โดยเบื้องต้นขณะนี้แต่ละวิทยาลัยได้จัดการรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา การประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา พร้อมกันนี้ สอศ.ได้สำรวจความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่าจะจัดการเรียนการสอนใน 3 รูปแบบ หลักๆ คือ รูปแบบการเรียนในชั้นเรียน (On-Site) รูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ (Online) และรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน (On-Site + Online) ผ่านแพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Team, Google meet และ Google classroom เป็นต้น 

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการส่งเสริมความรู้ในช่วงที่ขยับเปิดเทอมออกไป 11 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 31 พ.ค.นั้น สอศ. ได้เตรียมการพัฒนาผู้เรียนและครู ผ่านกิจกรรม “Think outside the box” 11 วัน 11 อาชีพ โดยการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษา และครูให้มีความพร้อม และมีทักษะที่สอดคล้องสำหรับการเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ของสถานการณ์โควิด-19 และสมรรถนะอาชีพที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เช่น รายวิชาการเรียนรู้ในห้องเรียนออนไลน์ (Online Classroom) ตามหลักสูตรของ Google, การเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอน Digital Literacy รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ จัดหลักสูตร และพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา และหลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษระดับกลาง สำหรับครูผู้สอน ผ่านแอปพลิเคชัน NYC English การจัดให้มีการอบรมครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศผ่านระบบออนไลน์ 

“สำหรับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในส่วนของการให้ความรู้กับภาคประชาชน สอศ. ให้บริการ 3 ด้าน คือการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ใน 11 หมวดหมู่วิชา เช่น อาหารไทย อาหารนานาชาติ เครื่องดื่ม การจัดดอกไม้ การฝึกอบรมวิชาชีพ ในวิทยาลัยสารพัดช่างสารพัดช่าง 52 แห่ง และการบริการประชาชนในสถานศึกษาสังกัด สอศ. จำนวน 115 แห่ง ในลักษณะกิจกรรมจิตอาสา 4 เรื่อง ได้แก่ การทำเจลแอลกอฮอล์ การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทำอุปกรณ์ป้องกันการกระจายเชื้อโรค และการซ่อมระบบสัญญาณ DLTV โรงเรียน สพฐ. ซึ่งการฝึกอบรมวิชาชีพ และการบริการประชาชนนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดก่อน โดยขณะนี้ สอศ.กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาต” ดร.สุเทพ กล่าว. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น