อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

สถ. ตั้งเป้ายกระดับการเรียนสอนออนไลน์โรงเรียนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น.


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร สถ. และทีมวิทยากรจาก บริษัท ดิ เอสเคิร์ฟ จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบบริหารโครงการการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนา Digital Competency ของบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรม โดยมีการบรรยายแบบออนไลน์ฟรี จำนวน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2564 และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด อปท. จากทั่วประเทศ  

อธิบดี สถ. กล่าวว่า โครงการอบรมยกระดับสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวิกฤตและความท้าทายให้สถานศึกษาและครู ต้องปรับตัวให้พร้อม ในการหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ และสอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

“ขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาที่สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ในเรื่องการรับนักเรียน ด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่ รถรับส่งนักเรียน สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา ประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของพื้นที่ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งในการดูแลตนเอง ครอบครัว ผู้ใกล้ชิด  และเด็กนักเรียน” อธิบดี สถ. กล่าว  

ทั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2564 โดยผู้เข้ารับการอบรมและผู้สนใจสามารถรับชมผ่านทาง Facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย และ YouTube ช่อง local school channel หรือที่ลิงก์ https://bit.ly/3ubELhF

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น