อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อธิบดี สถ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อธิบดี สถ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.09 น.


เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ตรวจราชการ สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ zoom โอกาสนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็น อาทิ ความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการหารือร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดี สถ. ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้ขับเคลื่อนให้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดให้การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอำนาจของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบนอกจากนั้น อธิบดี สถ. ยังได้แจ้งที่ประชุมถึงการดำเนินโครงการอบรมยกระดับสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนาความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น