อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564

มจร วัดไร่ขิงเปิดปริญญาเอกศึกษาเจาะลึกพระไตรปิฎก

วส.พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ประเดิมเปิดหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เน้นวิเคราะห์เจาะลึกพระไตรปิฎก อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.39 น.


พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รอง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า มจร วัดไร่ขิง กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาเอกขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเปิดรับในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ 1 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ รับจำนวนจำกัดจำนวน 25 รูป/คน ซึ่งในหลักสูตรดังกล่าว จะเน้นการศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกพระไตรปิก ศึกษาวิจัยภาคสนาม มีการศึกษาอารยธรรมทวารวดี และสุวรรณภูมิ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาพัฒนาการ แนวคิดและรูปแบบการปกครองรัฐ การใช้ภาษา รูปแบบศิลปะ โดยใช้เส้นทางเชื่อมโยงทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ จนถึงจุดล่มสลาย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564 สอบถามโทร. 06-5516-6615 พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้กำลังเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างเครือข่าย ได้ปรับตัว รู้จักการบริหารร่างกาย อารมณ์ พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ซึ่งจะมีการอบรมเกี่ยวกับผู้สุงอายุกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ ผู้สูงอายุกับการรวมกลุ่มจิตอาสาช่วยสังคม พุทธบริหารร่างกายและอารมณ์ รับสมัครถึงวันที่ 15 มิ.ย. สอบถามโทร. 08-7271-8802, 08-6411-2899 พร้อมกันนี้ทาง มจร วัดไร่ขิง ยังจัดโครงการบรรยายวิชาพุทธปัญญาศึกษา เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นศิษย์มหาจุฬาฯ และภูมิใจในความเป็นศิษย์ มจร วัดไร่ขิง ซึ่งเนื้อหาในการบรรยาย เช่น ประวัติความเป็นมาของ มจร บุคคลสำคัญใน มจร พันธกิจของ มจร การต่อสู้จน มจร ได้เข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นต้น 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น