อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

'สอศ.'แจ้ง3ข้อสำคัญ แนวทางคืนเงิน-ยืดจ่ายค่าเทอม

เลขาธิการ กอศ. แจ้งแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.32 น.


เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น  ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีหนังสือแจ้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในสังกัด เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศของ ศธ. โดยขอให้สถานศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

1.ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.พิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 3.ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสมเลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้สอศ.ได้สำรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่พร้อมจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 994 แห่ง โดยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เปิดภาคเรียนที่1 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นการเรียนแบบผสมระหว่าง Online กับ On Site จำนวน 103 แห่ง Online จำนวน 37 แห่ง และ On site จำนวน 16 แห่ง ในขณะที่สถานศึกษาเปิดเรียนระหว่างวันที่ 2-11 มิ.ย. จำนวน 44 แห่ง และจะเปิดเรียนวันที่ 14 มิ.ย. จำนวน 794 แห่ง สำหรับการเรียนการสอนจะมี 3 รูปแบบ คือ 1. Online ครูจะใช้แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เช่น ระบบ Zoom เป็นต้น 2. On Site ให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงเข้ม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน และ 3.แบบผสมระหว่าง On Site และ Online เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สลับวันเรียน ส่วนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาระบบทวิภาคี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานประกอบการ ซึ่งหากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการตารางการฝึกงานใหม่ให้แก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น