อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

มจร วัดไร่ขิง ขยายเวลารับสมัครปริญญาตรี-โท ถึง 14 มิ.ย.

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือมจร วัดไร่ขิง ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ภาคปกติ/ภาคเสาร์อาทิตย์) จนถึงวันที่ 14 มิ.ย. พร้อมสวัสดิการเพียบ เสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 08.42 น.

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง กล่าวว่า มจร วัดไร่ขิง ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตร (ภาคปกติ/ภาคเสาร์อาทิตย์) จนถึงวันที่ 14 มิ.ย.2564 โดยสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขา ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ.) 3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) ทุกหลักสูตรค่าเทอมเพียงเทอมละ 4,500 บาท ตลอดหลักสูตร ขณะที่หลักสูตรปริญญาโท 2 สาขา ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) 2. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (พธ.ม.) ประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร (หลักสูตร 1 ปี) ประกอบด้วย 1.หลักสูตรพระพุทธศาสนา (ป.พศ.) 2.หลักสูตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) 3. หลักสูตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)


พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ทางมจร วัดไร่ขิง ยังมีสวัสดิการให้กับนิสิต ดังนี้ 1. มีโครงการ 1โรงเรียน 1 ทุนการศึกษารองรับ 2.มีกองทุนสะสมทรัพย์เพื่อการศึกษาสำหรับนิสิต 3.มีทุนการศึกษารองรับหลากหลายแหล่งทุน 4. มีที่พักรองรับตลอดระยะเวลาการศึกษา 5. มีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สร้างอาชีพ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนิสิต ผู้ที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ทันทีที่ https://bit.ly/2oqdPxq หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สำนักงานวิชาการ ชั้น 2 อาคารห้องสมุดประชาชน ”เฉลิมราชกุมารี” วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม ถึงวันที่ 14 มิ.ย.นี้ สอบถามโทร ฝ่ายทะเบียนและวัดผล โทร.085-3242930 สำนักงานวิชาการ โทร.097-9363256 หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rk.mcu.ac.th เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    80%
  • ไม่เห็นด้วย
    20%

ความคิดเห็น