อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

สถาปนา-ตั้งสมณศักดิ์ "หลวงพ่อทองอยู่-หลวงปู่จื่อ"

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการสถาปนา และตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ รวม 11 รูป อาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 16.48 น.

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแผร่ พระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ พระธรรมโมลี หรือ “หลวงพ่อทองอยู่” วัดศาลาลอย จ.สุรินทร์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโมลี

วันเดียวกันได้มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ จำนวน 10 รูป ดังนี้ 1. พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์ 2.พระเทพสังวรญาณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวชิรญาณ 3. พระเทพวิสุทธิมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวชิรมุนี 4.พระราชพุทธิมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวชิรมุนี 5.พระราชวชิรากร วัดมหาธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวชิรากร 6.พระพิพัฒน์สังวรคุณ วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชสิทธิวิมล 7. พระครูอุดมรังษี วัดโพธิ์ชัย จ.นครพนม เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลวัชโรดม 8. พระครูสุวิมลภาวนาคุณ หรือ “หลวงปู่จื่อ” วัดเขาตาเงาะอุดมพร จ.ชัยภูมิ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชภาวนาวชิรคุณ 9.พระปลัดสุวรรณ สุวิชาโน วัดดอนไก่ดี จ.สมุทรสาคร เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชมงคลวุฒาจารย์ 10.พระอธิการสุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง จ.นนทบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชภาวนาวัชราจารย์
 
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น