อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ7รูป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 7 รูป พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล) พระนักเทศน์ชื่อดัง ได้ขึ้นเป็นเจ้าคุณ เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 17.41 น.

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 7 รูป ดังนี้ 1.พระเทพกิตติโมลี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวชิรโมลี 2.พระอมรสุธี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรมงคล 3.พระครูศรีสมุทรวาหะ วัดสุคันธาวาส จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรธรรมวิธาน

4.พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (วีรพล วีรญาโณ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระนักเทศน์ชื่อดัง เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระสุธีวชิรปฏิภาณ 5.พระมหาธีรพงษ์ ธีรวังโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระทักษิณคณิสสร พระราชาคณะปลัดขวาในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 6.พระครูสิริวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระอุดรคณารักษ์ พระราชาคณะปลัดซ้ายในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และ7.พระครูศรีวชิรวงศ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระญาณวชิรวงศ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย.2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน.
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    90%
  • ไม่เห็นด้วย
    10%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60