อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

กศน.เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา

เลขาธิการ กศน.เตรียมพร้อมเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ทั้งการอบรมหลักสูตรจิตอาสา และการมีอาชีพ หน้าที่พลเมือง จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.18 น.

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน.เร่งเดินหน้าน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานการศึกษาโดยมุ่งสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง–มีคุณธรรม 3.มีงานทำ–มีอาชีพ และ 4.เป็นพลเมืองที่ดี โดยระหว่างเดือน พ.ค.ถึง ส.ค.2564 สำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อน 2 กิจกรรมหลัก ๆ กิจกรรมแรก จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา (ระยะเวลาอบรม 2 วัน) จำนวน 12 ชั่วโมง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน/แห่ง รวม 10,010 คน โดยให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมคลิป/Tiktok เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมที่สอง ขยายผลโครงการจิตอาสา ซึ่งมีการจัดการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 ได้แก่ 1.ชุมชนจิตอาสาดีเด่น เน้นทำได้จริงและขยายผล โดยนำความรู้มาส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสาธารณะ นำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาจัดกิจกรรม รวมทั้งงานด้านจิตอาสา มีการดำเนินงานด้านจิตอาสา และสามารถเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชน 2.ผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่นเน้นการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตน ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงาน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่เวทีประชาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล หรือทางราชการมอบหมาย
          
เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้มีการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 โดยให้สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาสังกัด ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยต้องมีครูที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาเป็นที่ปรึกษาและผู้ควบคุมทีม สำหรับกรอบระยะเวลาดำเนินการ แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาได้แก่ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด ดำเนินการภายในเดือนพ.ค.ถึง 18 มิ.ย. 2564 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 มิ.ย. ระดับสถาบัน กศน.ภาค เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ค. และระดับประเทศ เสร็จสิ้นภายในเดือน ส.ค. ผู้ชนะเลิศแต่ละรางวัล/ประเภท จะได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ที่โคก หนอง นา โมเดล กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือมีแหล่งศึกษาดูงานอื่นในพื้นที่ให้พิจารณาขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
          
“สำนักงาน กศน. มุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนงานจะทำให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคน รวมทั้งพี่น้องประชาชนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ชาว กศน.ตระหนักและจะได้สืบสานต่อยอดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมต่อไป” ดร.วรัท กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 29