อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

กอศ.ประกาศเกณฑ์สรรหานายกสภาสถาบันอาชีวะแล้ว

ประธานกอศ.ลงนาม ประกาศเกณฑ์สรรหานายกสภาสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 14 แห่ง ผู้สมัครส่งหลักฐานภายในวันที่ 2 ก.ค.นี้ พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้เซ็นลงนามประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ด้วยนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา จำนวน 14 แห่ง ดำรงตำแหน่ งครบตามวาระตามที่กฎหมาย กำหนดแล้วดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับทางราชการ ประกอบกับมติคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 24 พ.ค.64  พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา  เพื่อให้การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง ในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555  จึงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา การเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อ 1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ตามกฎกระทรวง กำหนดคุณลักษณะ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของผู้ดำรงตำแหน่งในสภาสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 คือ  มีสัญชาติไทย  อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์สูงด้านการบริหารจากภาครัฐ หรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นคู่สัญญากับสถาบันการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดสถาบันนั้นไม่เป็นข้ราชการครู เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสถาบันการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาในสถาบันนั้นไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และการประกอบวิชาชีพ ไม่เป็นนายกสภาสถาบันแห่งอื่นในขณะเดียวกันโดยให้คำนึงถึงการดำรงตำแหน่งในสถาบันหรือองค์กรที่บุคคลนั้น ดำรงตำแหน่งและสามารถที่จะอุทิศเวลาให้กับตำแหน่งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ได้อย่างเต็มความรู้ ความสามารถด้วย

สำหรับวิธีการการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาสามารถดำเนินการได้โดยการเสนอชื่อ ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ได้แก่ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา หรือผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งนี้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการส่งแบบข้อมูลบุคคลการส่งแบบข้อมูลฯ พร้อมหลักฐานประกอบ ส่งภายในที่ 2 ก.ค.64 โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึงศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา สอศ.และเสนอรายชื่อการสรรหาให้รมว.ศธ.ในวันที่ 3 ส.ค.64 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้เสนอชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวนสองรายชื่อ โดยเรียงลำดับตามตัวอักษร เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้วินิจฉัยขี้ขาด และคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด

สำหรับสถาบันการอาชีวศึกษา 14 แห่ง ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 33