อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

วัดเก็บเงินทำบุญได้แค่1แสน เข้มส่วนเกินฝากแบงก์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงดูแลรักษาจัดการศาสนสมบัติวัด กำหนดวัดเก็บเงินจากการทำบุญไว้ที่วัดได้ไม่เกิน 100,000 บาท หากเกินกว่านี้ต้องฝากธนาคาร หรือตามแนวทางที่ มส.กำหนด พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 20.39 น.


นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ กฎกระทรวงการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด พ.ศ. 2564 โดยมีด้วยกัน 12 ข้อ ซึ่งสาระสำคัญที่มีการปรับปรุงจากกฎกระทรวงฉบับเดิม คือ ข้อ 3 การได้ทรัพย์สินมาเป็นศาสนสมบัติของวัด ให้วัดลงทะเบียนทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อต้องจำหน่ายทรัพย์สินนั้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้จำหน่ายออกจากทะเบียน โดยระบุเหตุแห่งการจำหน่ายไว้ด้วย การได้มาซึ่งที่ดินหรือสิทธิอันเกี่ยวกับที่ดิน เมื่อได้จดทะเบียนการได้มาตามกฎหมายแล้ว ให้วัดในเขตกรุงเทพฯ ส่งหลักฐานการได้มาเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่นให้ส่งไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนั้น ข้อ 4 การกันที่วัดไว้สำหรับเป็นที่จัดประโยชน์จะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม ข้อ 5 การให้เช่าที่วัดที่กันไว้สำหรับเป็นที่จัดประโยชน์ ที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนา หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกรหรือผู้จัดประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้ง ทำทะเบียนทรัพย์สิน ที่จัดประโยชน์ ทะเบียนผู้เช่าหรือผู้อาศัยไว้ให้ถูกต้อง และให้วัดเก็บรักษาทะเบียนและหนังสือสัญญาเช่าไว้เป็นหลักฐานหรือจะฝากไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำหรับวัดในเขตกรุงเทพฯ หรือสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสำหรับวัดในเขตจังหวัดอื่นก็ได้ การให้เช่า หากมีกำหนดระยะเวลาเกิน 3 ปี จะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม
        
นายอินทพร กล่าวต่อไปว่า ข้อ 6 การให้เช่าที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เพื่อเป็นทางเข้าออกไม่ว่าจะมีกำหนดระยะเวลากี่ปีก็ตาม จะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม โดยให้วัดจัดทำเป็นสัญญาภาระจำยอม ข้อ 7 การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกิน 100,000 บาทขึ้นไป ให้เก็บรักษาโดยฝากธนาคารในนามของวัด หรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาเถรสมาคมกำหนด การดูแลรักษาและจัดการเงินการกุศลที่มีผู้บริจาค ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริจาค ข้อ 8 ให้เจ้าอาวาสจัดให้ไวยาวัจกร หรือผู้จัดประโยชน์ของวัด ซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งทำบัญชีรับจ่ายเงินของวัด และเมื่อสิ้นปีปฏิทินให้ทำบัญชีเงินรับจ่ายและคงเหลือ ทั้งนี้ ให้เจ้าอาวาสตรวจตราดูแลให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและถูกต้อง 
    
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า กฎกระทรวงดังกล่าว เป็นการปกป้องผลประโยชน์ให้กับวัด โดยหากจะทำสัญญาเช่านานกว่า 3 ปี ต้องทำเรื่องขอความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ส่วนเรื่องการเก็บรักษาเงินของวัดนั้นก็มีการปรับแก้จากเดิม 3,000 บาท มาเป็น 100,000 บาท โดยเงินส่วนนี้จะเป็นเงินของวัดที่มาจากการทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เงินจากตู้รับบริจาคในวัด เป็นต้น ไม่เกี่ยวกับเงินส่วนตัวของพระสงฆ์ ที่ได้รับการถวายเงินนิตยภัต หรือเงินที่ได้รับการถวายเป็นการส่วนตัว ทั้งนี้ หากเจ้าอาวาสไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าว อาจมีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดจริยาพระสังฆาธิการได้  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 60