อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

โปรดเกล้าฯตั้งสมณศักดิ์ "พระครูอรุณธรรมรังษี" – "พระครูจิรวัฒนธำรง"

“พระครูอรุณธรรมรังษี” ผู้เขียนหนังสือ “มนต์พิธี” ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระราชวัชรรังษี” ขณะที่ “พระครูจิรวัฒนธำรง” เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระโสภณวัชราภรณ์” จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 18.56 น.

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ดังนี้ 1.พระครูอรุณธรรมรังษี วัดอรุณราชวราราม เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวัชรรังษี 2. พระครูจิรวัฒนธำรง วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระโสภณวัชราภรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ทั้งนี้ สำหรับพระครูอรุณธรรมรังษี เป็นที่รู้จักของคณะสงฆ์ไทยทั่วโลก เพราะเป็นผู้เขียนหนังสือ มนต์พิธี ซึ่งจะคัดเอาเฉพาะบทสวดที่จำเป็นต้องใช้ และพิมพ์ตัวหนังสือแบบอ่านง่ายๆ เช่น บททำวัตรเช้า-เย็น บทเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดงานศพ รวมถึงคำที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ อาทิ คำถวายทาน คำอาราธนาศีล คำปวารณาเข้าพรรษา-ออกพรรษา เป็นต้น โดยมีการจัดพิมพ์เผยแพร่ติดต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว และถือเป็นหนังสือสวดมนต์ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วย
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 50