อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ถวายตำราบาลีนักธรรมทั่วประเทศ

มหาเถรสมาคม (มส.) รับทราบตามที่สำนักพระราชวัง ประสานผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการถวายหนังสือหลักสูตรพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้เรียนบาลีและนักธรรมทั่วประเทศ พฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 12.56 น.

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 13/2564 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุม มส. รับทราบ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณถวายหนังสือหลักสูตรนักธรรม และหลักสูตรบาลีแก่พระภิกษุสามเณร โดย พศ.ได้รับการประสานจากสำนักพระราชวังว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณในการถวายหนังสือหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุและสามเณรผู้เรียนบาลีและนักธรรมทั่วประเทศ ซึ่ง พศ.ได้พิจารณาเห็นว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี และแผนกธรรมของคณะสงฆ์ มีสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง บริหารจัดการโดยความเห็นชอบของ มส. และมี พศ.สนองงานโดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆ ในการนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการถวายหนังสือหลักสูตรดังกล่าวแด่พระภิกษุสามเณรผู้เรียนนักธรรมและบาลี จึงเห็นควรนำเสนอ มส.เพื่อโปรดทราบ
          
โฆษก พศ. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ที่ประชุม มส.ได้รับทราบ และมีมติให้ พศ.ดำเนินการ ดังนี้ 1.สำรวจข้อมูลจำนวนหนังสือหลักสูตรนักธรรมและบาลีที่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนพระภิกษุสามเณรผู้เรียนนักธรรมและบาลีทั่วประเทศ 2.ประสานสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง และสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงพิจารณาดำเนินการตามพระราชประสงค์ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30